Výročná členská schôdza

Srdečne vás pozývame na VČS DHZ Vasiľov ktorá sa uskutoční dňa 11.12.2011 v sále kultúrneho domu vo Vasiľove o 15:00 hod.

Program VČS DHZ

  1. 1. Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania.
  2. Voľba návrhovej komisie:
  3. Správa o činosti DHZ za uplynulé obdobie.
  4. Správa o hospodárení.
  5. Diskusia.
  6. Voľba výboru DHZ, voľba reviznej komisie /revízora/ a delegáta na územné valné zhomaždenie DHZ
  7. Zostavenie a schvalenie plánu hlavných úloh na nasledujúce obdobie.
  8. Uznesenie.
  9. Záver rokovania.

Tešime sa na vašu úcasť